fbpx
montesori-pedagogija

Socijalno-pedagoška djelatnost jest sistem stručnih postupaka, mjera i sredstava, odnosno interdisciplinarno, diferencirano djelovanje prema osobama koje ispoljavaju poremećaje u ponašanju. Važno je naglasiti razliku između socijalno-pedagoškog pojma „poremećaji u ponašanju“ i psihijatrijske dijagnoze „poremećaji ponašanja“. Naime, iako se oba pojma mogu odnositi na ista ponašanja koja se manifestiraju u dječjoj i mladenačkoj dobi, socijalno-pedagoški pojam „poremećaji u ponašanju“ odnosi se i na neprihvatljiva ili delikventna ponašanja odraslih osoba. Razlike u definiranju poremećaja u ponašanju očituju se i u potrebi da se svim ovim oblicima ponašanja i poteškoćama bave i različite znanstvene discipline koje ih promatraju, svaka iz svog aspekta, nudeći za njihovo razumijevanje svoje definicije.

Pitanje definicije i pojma poremećaja u ponašanju, dakle, nužno treba zahvatiti rizična ponašanja i predelinkventna ponašanja, isto kao i antisocijalna, odnosno delinkventna ponašanja
Socijalni pedagozi su stručnjaci osposobljeni za djelovanje na svim područjima ljudskog života kroz stručne postupke, mjere i sredstva, odnosno interdisciplinarno, diferencirano djelovanje prema pojedincu, skupinama, institucijama i zajednici, utemeljeno na načelima i spoznajama socijalno-pedagoške znanosti i prakse
Socijalni pedagozi rade s djecom, mladima i odraslim osobama u riziku za razvoj ili koje manifestiraju neprihvatljivo ponašanje, poremećaje u ponašanju, mentalne poremećaje i delinkventno / kriminalno ponašanje. U tom smislu djelokrug socijalnih pedagoga obuhvaća područje prevencije, socijalno-pedagoške dijagnostike i socijalnopedagoškog tretmana poremećaja u ponašanju i mentalnih poremećaja te u istraživačkim, edukacijskim i supervizijskim aktivnostima usmjerenim ka promicanju mentalnog zdravlja i socijalno prihvatljivog funkcioniranja.
Modifikacija ponašanja obuhvata niz različitih tehnika kojima je cilj mijenjanje ponašanja. Predmet tretmana kroz modifikaciju ponašanja odnosi se najčešće na probleme i poteškoće. Prvi korak modifikacije ponašanja svakog stručnjaka ogleda se u utvrđivanju u kojim se situacijama javlja specifično ponašanje koje predstavlja problem. Kod osoba koje imaju razvijene oblike poremećaja u ponašanju, primarni cilj tretmana jeste promjena tih oblika ponašanja u cilju uspostavljanja društveno prihvatljivih oblika ponašanja sa akcentom na adekvatan proces resocijalizacije.
Sam proces modifikacije ponašanaj predstavlja širok spektar promjena ponašanja. Prilagođavanje ponašanja društveno prihvatljivim normam radi lakšeg funkcionisanja u socijalnom okruženju. Modifikacija ponašanja ima za cilj da uoči primarni problem tj.riziko faktor i da se on otkloni. Paralelno sa procesom detekcije riziko faktora radi se i na jačanju protektivnih faktora koji su ujedno i pokretač resocijalizacije.
Modifikacija ponašanja se primjenjuje onda kada se javlja ponašanje koje se želi promijeniti kako bi bilo u skladu sa zahtjevima socijalne i prirodne okoline u kojoj se dijete kreće.

Prilikom modifikacije ponašanja potrebno je voditi računa da samo djelovanje modifikacije ponašanja obuhvati i obrati pažnju na slijedeće zahtjeve :

1. Zahtjevi djeteta – riječ je o širim oblastima nego što je sama promjena ponašanja, jer na dijete snažno djeluju i slučajni faktori ( vršnjaci, ulica, životna praksa ) ;

2. Zahtjevi sredine – uslova u kojima dijete raste, normi savremenih društvenih zahtjeva s obzirom na niz promjena, uticajem odnosa koji se mijenjaju ;

3. Trenutnog stanja pojedinca – to stanje je u velikoj mjeri posljedica prethodnih faktora, ali podliježe promjenama, vremenskim, situacionim. Bili su npr. stvoreni uslovi da dijete pravilno reagira na određeni zahtjev, ali subjektivno stanje pojedinca može u izvjesnom trenutku dovesti do iznenađujuće drugačije reakcije nego što se očekivalo na osnovu iskustva ( tjelesna labilnost, napetost … ) . Načini rada modifikacije ponašanja baziraju se na slijedeće programske aktivnosti, sadržaje i metode rada : individualni rad sa djetetom, grupni rad sa djecom, grupni rad sa roditeljima, vanškolske aktivnosti, saradnja sa školom, supervizija, radni sastanci, što je pokazatelj da se kroz modifikaciju ponašanja ostvaruje višenamjenski uspjeh kako sa djetetom, tako i sa roditeljima, širom i užom okolinom, ali i sa voditeljima tretmanskih aktivnosti u vidu usavršavanja.
Socijalni pedagozi učestvuju u prevenciji, smanjivanju ili uklanjanju teškoća koje se manifestiraju u socijalnom funkcioniranju, a mogu biti uzrok ili posljedica, primjerice, socijalne isključenosti, ovisnosti, delikventnog ponašanja, poremećaja u ponašanju, problematičnih uvjeta života poput invalidnosti, pripadnosti marginalnim skupinama.

Način rada je:

• preventivni rad
• individualno savjetovanje
• edukativni programi (grupni rad)
• bračno/partnersko savjetovanje
• porodično savjetovanje
• roditeljsko savjetovanje
• porodična medijacija
• edukativni programi (grupni rad)

Ove usluge u poliklinici ”Medical Irac” pružamo uz potpuno povjerenje i diskreciju.

CategoryPsihologija

© 2017 - Copyright Poliklinika Irac

Powered by CS

Powered by Watch Dragon ball super